Got 88 percentage

Passed wid 88 % the Qlik Sense Data Architect DB.

jaikant_sahai